Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

176 0

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

 

 1. Usługi plakatowania za wyjątkiem nekrologów, dla których na każdym słupie ogłoszeniowym wydzielono miejsca, są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Lokalizację słupów ogłoszeniowych określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Minimalna kwota zamówienia wynosi 30,00 zł brutto.

 4. Do uruchomienia zlecenia plakatowania wykorzystywany jest druk „Zlecenie”. Druk dostępny jest w  siedzibie CKiB w Opalenicy i na jej stronie internetowej.

 5. Zleceniodawca powinien dostarczyć zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji z rezerwą nie mniejszą niż 10 % liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji. Dostarczenie plakatów do ekspozycji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Plakatowanie jest dokonywane w poniedziałki oraz czwartki od godz.8.00 do 14.00.

 6. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym CKiB w Opalenicy niezwłocznie poinformuje telefonicznie.

 7. Podstawowy czas ekspozycji to 4 dni z możliwością przedłużenia o kolejne dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Plakaty wyklejamy z należytą starannością.

 8. CKiB w Opalenicy nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i  warunków atmosferycznych. Gwarantujemy jednak nieodpłatnie uzupełnianie uszkodzonych plakatów w trakcie następnego plakatowania pod warunkiem dostarczenia rezerwowych plakatów.

 9. Plakaty klejone są wg możliwości wolnego miejsca na słupach ogłoszeniowych oraz ilości wolnych słupów.

 10. CKiB w Opalenicy nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę powstałych na skutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenie farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
 11. CKiB w Opalenicy nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego na zlecenie Zleceniodawcy plakatu bądź za związane z treścią naruszenie innych praw. Za treść formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

 12. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody CKiB w Opalenicy będą usuwane.

 13. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem.

 14. CKiB w Opalenicy może odmówić realizacji potwierdzonego zlecenia z powodu:

 • naklejania obwieszczeń Gminy Opalenica,

 • braku miejsca na słupach ogłoszeniowych,

 • niezgodności treści plakatu z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawnymi bądź dobrymi obyczajami,

 • formatu większego niż dopuszczalny.

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKiB w Opalenicy dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz w celach marketingowych swoich danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

 2. Plakaty pozostałe po zleceniu, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia przechodzą na własność CKiB w Opalenicy.

 3. Za wykonana usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę VAT z podaniem sposobu zapłaty (przelew- instytucje współpracujące z Firmą CKiB w Opalenicy, gotówka – pozostali zleceniodawcy).

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych

(obowiązuje od 01.05.2019r.)

 

Cennik za naklejanie i pozostawienie materiałów na słupach ogłoszeniowych.

LP Rodzaj czynności (dotyczy 1 szt. Materiału o określonym formacie) Jednostkowa cena netto w zł. (za naklejenie 1 szt. materiału na jednym słupie).
1 Naklejenie materiału o formacie A-1

8,00 zł

2 Naklejenie materiału o formacie A-2

4,00 zł

3 Naklejenie materiału o formacie A-3 lub mniejszy.

4,00 zł

 

LP Rodzaj czynności (dotyczy 1 szt. Materiału o określonym formacie) Jednostkowa cena netto w zł. (za pozostawienie 1 szt. materiału na 1 słupie przez 1 dzień)
4 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-1

2,00 zł

5 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-2

1,00 zł

6 Pozostawienie przez 1 dzień materiału o formacie A-3 lub mniejszego

2,00 zł

 

Do wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Opalenica.

 

 1. Na terenie Opalenicy

 

 1. Nowa (przy sklepie Kryształ) 1 szt.
 2. Rynek 1 szt.
 3. Poznańska (przy sklepie Cho no tu) 1 szt.
 4. Mickiewicza 1 szt.
 5. Plac Piłsudskiego 1 szt.
 6. 3 Maja ( przy targowisku) 1 szt. _______________

Ogółem: 6 szt.

formaty zasadnicze

formaty pomocnicze

SZEREG A

SZEREG B

SZEREG C

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

Symbol formatu

Wymiary arkusza [mm]

A1

594X841

B1

707X1000

C1

648X917

A2

420X594

B2

500X707

C2

458X648

A3

297X420

B3

353X500

C3

324X458

A4

210X297

B4

250X353

C4

229X324

A5

148X210

B5

176X250

C5

162X229

A6

105X148

B6

125X176

C6

114X162

A7

74X105

B7

88X125

C7

81X114

A8

52X74

B8

62X88

C8

57X81

A9

37X52

B9

44X62

C9

40X57

 

Zlecenie

Z dnia …………………………nr ………………………………..

 

1. ZLECENIODAWCA – …………………………………………dowód osobisty nr ………………………………………

wydany przez ……………………………………………………zamieszkały w ………………………………………………

ul………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.ZLECENIOBIORCA – Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy os. Centrum 11, 64-330 Opalenica, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury,

NIP 7882005456,REGON 365529479

 

& 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi rozmieszczenia …………….sztuk plakatów /reklam/ ogłoszeń o formacie …………….na słupach ogłoszeniowych nr…………………………………………………………………………………………………………………………………………

i ich eksponowania na tych słupach w terminie od dnia ………………..do dnia………………………..

& 2.

Wynagrodzenie za usługę określoną w & 1 zgodnie z aktualnym cennikiem wynosi…………..zł

i zostanie uregulowane przez Zleceniodawcę na podstawie faktury VAT Zleceniobiorcy:

gotówką w dniu udzielenia zlecenia /przelewem na rachunek Zleceniobiorcy/ w terminie …………dni od daty wystawienia faktury.

& 3.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie przepisy REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH integralną część niniejszego zlecenia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem opisanym w ust.1. i wyraża zgodę na przetwarzanie przez CKiB w Opalenicy dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz w celach marketingowych jego danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)

Zlecenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………….. ……………………………………..

Zleceniodawca Zleceniobiorca

__________________________

*Niepotrzebne skreslić

 

 

Related Post

Gminny Dzień Dziecka w Opalenicy!

Posted by - Czerwiec 1, 2019 0
W pięknych promieniach czerwcowego słońca i nie mniej piknikowej atmosferze niż wczoraj, na trawniku przy opalenickim CKiB odbył się Gminny…

Wiosenny piknik z książką

Posted by - Marzec 4, 2013 0
4 marca sekcja literacko-filmowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opalenicy miała okazję spotkać się z trzema pisarkami – Iwoną J. Walczak,…

A może kawy?

Posted by - Marzec 2, 2016 0
Remont trwa w najlepsze, robi się coraz ładniej i jaśniej. Również rodzice czekający na swoje pociechy nie muszą już tłoczyć…

Era Nowych Kobiet

Posted by - Luty 26, 2019 0
Nastąpiła nowa era. Era Nowych Kobiet. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji ze spotkania z Joanną Przetakiewicz. Impreza zapoczątkowała cykl spotkań…