W piątek 18.11.2022r. w sali widowiskowej CKiB odbył się wykład prof. Tadeusza Mizery p. t. „Zmiany fauny w Wielkopolsce”.

 

 

 

Na wstępie Pani Dziekan OUTW Elżbieta Adamczewska przedstawiła słuchaczom  sylwetkę prof. UAM dr hab. inż. Tadeusza Mizerę – badacza, pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Zoologii.

Pan Profesor zajmuje się ptakami szponiastymi dawniej nazywanych drapieżnymi, w szczególności biologią rozrodu, pokarmem, metodami polowań. Ta grupa zwierząt wymaga szczególnej ochrony, w tym wielu działań z zakresu „czynnej ochrony”, jak reintrodukcje, budowa sztucznych gniazd, dokarmianie.
Druga grupa zainteresowań badawczych Pana Profesora, to problemy urbanizacji i synantropizacji ptaków. ptaki synantropijne to przydomowe lub towarzyszące człowiekowi.
Pan Profesor od wielu lat monitoruje awifaunę różnych terenów Poznania. Zajmuje się również problemami ochrony zwierząt ex situ – poza miejscem naturalnego występowania, w ogrodach zoologicznych.

Profesor Tadeusz Mizera w swoim wykładzie przedstawił, iż na zmianę fauny na przestrzeni lat ma wpływ bardzo wiele czynników.

Podzielił je na dwie grupy:
– przyrodnicze, jak konkurencja międzygatunkowa, zmiany klimatu i warunków panujących w różnych EKOSYSTEMACH,
– oraz presja antropologiczna, czyli intensywne użytkowanie pól, stosowanie maszyn rolniczych, nawozów chemicznych oraz budowa różnorodnych linii przesyłowych.

Profesor podkreślał, jak ważna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa. Nie da się bowiem chronić tego, o czym nie posiada się nawet podstawowych informacji. Osiągnięcie stabilizacji BIOCENOZY obecnie jest możliwe jedynie przy udziale człowieka. Urbanizacja i rozwój przemysłu znacznie osłabił stabilizację przyrody i niemożliwe jest samoistne przywrócenie równowagi.

Człowiek nie wpływa jednak na przyrodę w sposób negatywny, ale też ochrania przyrodę, ochrania gatunki i przywraca równowagę. Wprowadzane są gatunki występujące kiedyś na danym terenie, które zostały wytępione. Takie działania nazywa się REINTRODUKCJĄ.
Odbudowanie populacji, czyli grupy osobników jednego gatunku, w jego naturalnym ekosystemie nazywa się RESTYTUCJĄ. Pozwoliła ona przywrócić ekosystemom wiele gatunków roślin i zwierząt.
Do takich zwierząt należą: wilk, żubr, bóbr europejski, sokół wędrowny, suseł moręgowany, ryś.
Niektórych gatunków nie udało się uratować. Przykładem jest drop. Podstawowymi przyczynami wyginięcia były gwałtowne zmiany NISZY EKOLOGICZNEJ tego gatunku.

Dla ciekawych!

EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA

BIOTOP – to część nieożywiona przyrody, abiotyczna, jak: klimat, gleba, woda, powietrze.
BIOCENOZA – to część ożywiona przyrody, biotyczna. Są to rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, bakterie.

Rozróżniamy ekosystemy naturalne i sztuczne. Naturalne to las, łąka, jezioro, rzeka, torfowisko,bagno. Sztuczne to pole, sad, ogród.
Ekosystem lasu to zależności i powiązania między biotopem a biocenozą lasu.

Dwugodzinny wykład dr hab. inż. Tadeusza Mizery, zakończony dyskusją, został odebrany jako niesamowicie interesujący, atrakcyjny i pouczający.

EA