REGULAMIN OPALENICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

I. Opalenicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej Opalenickim UTW, został powołany w lutym 2010 roku jako forma kształcenia dorosłych.

II. Opalenicki UTW działa jako sekcja non profit Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

III. Patronat Honorowy nad Opalenickim UTW sprawują:

–  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

–  Burmistrz Opalenicy.

IV. Instytucjami wspierającymi działalność Uniwersytetu są: Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy i Zespół Szkół w Opalenicy.

V. Godność Rektora Honorowego Opalenickiego UTW pełni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, posiadający tytuł profesora.

VI. Celem Opalenickiego UTW jest:

–  propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie,

– cele realizowane są poprzez organizowanie obligatoryjnych wykładów oraz prelekcji, zajęć wyjazdowych, wycieczek, a także prowadzenie zajęć fakultatywnych, w ramach sekcji tematycznych.

VII. Studentem Opalenickiego UTW może zostać każdy zainteresowany pogłębianiem wiedzy i rozwojem intelektualnym niezależnie od wieku i poziomu formalnego wykształcenia.

VIII. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Opalenickiego UTW jest:

–  pobranie, wypełnienie i oddanie w dziekanacie Opalenickiego UTW karty zgłoszenia,

–  posiadanie indeksu studenta Opalenickiego UTW.

IX. Każda osoba wstępująca w poczet studenta Opalenickiego UTW zobligowana jest do dokonania opłaty semestralnej. Opłaty semestralne nie podlegają zwrotowi.

X. Bieżącą działalnością merytoryczną Opalenickiego UTW zajmuje się Rada Programowa.

XI. Słuchaczy reprezentuje Rada Programowa oraz Rada Studencka, którą tworzą Starostowie sekcji tematycznych.

XII. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie tematyki wykładów, konferencji, programu zajęć na dany semestr oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i twórczych.

1. W skład Rady Programowej wchodzą:

– dziekan

– prodziekani

– sekretarz

– skarbnik

– członkowie

2. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin.

3. Dziekan wybierany jest w wyborach bezpośrednich, w trybie jawnym przez wszystkich aktualnych studentów UTW (tj. posiadających aktualny indeks) na okres 10 lat.

4. Dziekan wskazuje członków Rady Programowej.

5. Wybory dziekana przeprowadza Komisja Skrutacyjna (3 osoby) wybrana w trybie jawnym. Komisja Skrutacyjna wyłania przewodniczącego.

6. Z aktu wyborczego dziekana sporządzany jest protokół w formie pisemnej przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

7. Za przygotowanie wyborów odpowiedzialny jest sprawujący obowiązki dziekan UTW po zakończeniu kadencji przewidzianej regulaminem.

8. Dziekan przedstawia coroczne sprawozdanie z działalności UTW.

XIII. Student Opalenickiego UTW ma możliwość wyboru uczestniczenia w sekcjach tematycznych.

XIV. Prawa słuchacza wygasają w przypadku:

1. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach,

2. Nieopłacenia składki semestralnej.

XV. Podstawę formalnego zaliczenia semestru stanowią wpisy wykładowców prowadzących obligatoryjne wykłady.

XVI. Przepisy końcowe:

1. Studentom Opalenickiego UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym.

2. Znakami firmującymi Opalenicki UTW są jego pieczęć i logo.

Za Radę Programową Opalenickiego UTW DZIEKAN
mgr Elżbieta Adamczewska
Opalenica, 8 kwietnia 2024r.