Obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 02.03.2021.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:

 • mapa dojazdu nie jest dostępna.
 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo;
 • treści wprowadzone przed 23 września 2019 r. a niezgodne ze standardami WCAG 2.1 nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy ośrodka.

Powody:

 • treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Kandulski, szymon.kandulski@ckibopalenica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 44 77 460. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 2. Budynek użyteczności publicznej – Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy – zlokalizowany jest na osiedlu Centrum 11 w Opalenicy. Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne, ogólnodostępne wejście znajduje się od strony ul. Mickiewicza. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, zarówno schody jak i podjazd są zaopatrzone w poręcze. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dostosowany wysokością do osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika CKiB.
 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się biblioteka, sala widowiskowa, kino, szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętro prowadzą szerokie schody zaopatrzone w poręcze oraz winda osobowa zaopatrzona w oznaczenia w języku Braille’a. Na piętrze znajduje się sala konferencyjna, sekretariat, gabinet dyrektora oraz pracownie.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajduje się winda osobowa zaopatrzona w oznaczenia w języku Braille’a, a przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków zaopatrzony w poręcze. Brak informacji głosowej i pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, a tym samym także do budynku CKiB w Opalenicy. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku CKiB w Opalenicy z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pięcioro pracowników CKiB w Opalenicy ukończyło podstawowy kurs języka migowego.

Filie Opalenickiej Biblioteki:

Dostępność architektoniczna biblioteki w Wojnowicach;

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku użyteczności publicznej – Sali Wiejskiej w Wojnowicach – zlokalizowane jest pomieszczenie biblioteczne, filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica. Sala Wiejska znajduje się w Wojnowicach, przy ulicy Poznańskiej 15. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście do pomieszczenia bibliotecznego znajduje się na tyłach budynku, na  parterze i prowadzą do niego 3 stopnie.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenie biblioteczne zlokalizowane jest na parterze budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań architektonicznych. Brak informacji głosowej i pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale można zaparkować tuż przy wejściu do budynku.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w tym także do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Wojnowicach. Warunkiem wejścia do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Wojnowicach z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Wojnowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Dostępność architektoniczna biblioteki w Łagwach;

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku użyteczności publicznej – Sali Wiejskiej w Łagwach – zlokalizowane jest pomieszczenie biblioteczne, filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica. Sala Wiejska znajduje się w Łagwach, przy ulicy Słonecznej 26. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście do pomieszczenia bibliotecznego znajduje się na parterze budynku i prowadzi do niego jeden stopień.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na parterze. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań architektonicznych. Brak informacji głosowej i pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale można zaparkować tuż przy wejściu do budynku.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w tym także do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Łagwach. Warunkiem wejścia do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Łagwach z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Łagwach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Dostępność architektoniczna biblioteki w Rudnikach;

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku użyteczności publicznej – Sali Wiejskiej w Rudnikach – zlokalizowane jest pomieszczenie biblioteczne, filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica. Sala Wiejska znajduje się w Rudnikach, pod nr 84. Do budynku prowadzi jedno wejście. Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na piętrze.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenie biblioteczne zlokalizowane jest na piętrze budynku. Na piętro prowadzą schody zaopatrzone w poręcz.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań architektonicznych. Brak informacji głosowej i pętli indukcyjnych.

Dostępność alternatywna.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w tym także do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Rudnikach. Warunkiem wejścia do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Rudnikach z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Rudnikach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Dostępność architektoniczna biblioteki w Uścięcicach

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku użyteczności publicznej – Sali Wiejskiej w Uścięcicach – zlokalizowane jest pomieszczenie biblioteczne, filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica. Sala Wiejska znajduje się w Uścięcicach, przy ulicy Długiej 3. Do budynku prowadzą dwa wejścia wejście. Wejście do pomieszczenia bibliotecznego znajduje się na parterze budynku i prowadzi do niego jeden stopień.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na parterze budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach

Brak dostosowań architektonicznych. Brak informacji głosowej i pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale można zaparkować tuż przy wejściu do budynku.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w tym także do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Uścięcicach. Warunkiem wejścia do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Uścięcicach z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica w Uścięcicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.