REGULAMIN OPALENICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

I. Opalenicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej Opalenickim UTW, został powołany w lutym 2010 roku jako forma kształcenia dorosłych.

II. Opalenicki UTW działa jako sekcja non profit Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy.

III. Patronat Honorowy nad Opalenickim UTW sprawują:

–  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

–  Burmistrz Opalenicy

IV. Instytucją wspierającą działalność Uniwersytetu jest Zespół Szkół w Opalenicy.

V. Godność Rektora Honorowego Opalenickiego UTW pełni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, posiadający tytuł profesora.

VI. Celem Opalenickiego UTW jest:

–  propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie

–  cele realizowane są poprzez organizowanie comiesięcznych, obligatoryjnych wykładów oraz prelekcji, zajęć wyjazdowych, wycieczek, a także prowadzenie zajęć fakultatywnych, w ramach sekcji tematycznych.

VII. Studentem Opalenickiego UTW może zostać każdy zainteresowany pogłębianiem wiedzy i rozwojem intelektualnym niezależnie od wieku i poziomu formalnego wykształcenia.

VIII. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Opalenickiego UTW jest:

–  pobranie, wypełnienie i oddanie w dziekanacie Opalenickiego UTW karty zgłoszenia

–  dokonanie opłat za wybrane zajęcia

–  posiadanie indeksu oraz legitymacji studenta Opalenickiego UTW

IX. Każda osoba wstępująca w poczet studenta Opalenickiego UTW zobligowana jest do dokonania opłaty semestralnej w wysokości 40 zł. Opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.

X. Bieżącą działalnością merytoryczną Opalenickiego UTW zajmuje się Rada Programowa.

XI. Słuchaczy reprezentuje Rada Programowa wybierana na okres 3 – letniej kadencji.

XII. Zadaniem Rady Programowej jest ustalenie tematyki wykładów, konferencji, programu zajęć na dany semestr oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i twórczych.

1. W skład Rady Programowej wchodzą:

– dziekan

– prodziekani

– sekretarz

– skarbnik

– członkowie

2. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin.

3. Dziekan wybierany jest w wyborach bezpośrednich w trybie jawnym przez wszystkich aktualnych studentów UTW (tj. posiadających aktualny indeks).

4. Dziekan wskazuje członków Rady Programowej.

5. Wybory dziekana przeprowadza wskazana przez ogół studentów osoba oraz komisja skrutacyjna (3 osoby) wybrane w trybie jawnym. Wybrana komisja skrutacyjna wyłania przewodniczącego.

6. Z aktu wyborczego dziekana sporządzany jest protokół w formie pisemnej przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

7. Za przygotowanie wyborów odpowiedzialny jest sprawujący obowiązki dziekan UTW po zakończeniu kadencji przewidzianej regulaminem.

XIII. Student Opalenickiego UTW ma możliwość wyboru uczestniczenia w trzech sekcjach tematycznych.

XIV. Prawa słuchacza wygasają w przypadku:

1. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

2. Nieopłacenia składki semestralnej

XV. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w sekcjach tematycznych jest utworzenie sekcji liczących minimum 8 osób.

XVI. Podstawę formalnego zaliczenia semestru stanowią wpisy wykładowców prowadzących obligatoryjne comiesięczne wykłady.

XVII. Przepisy końcowe:

1. Studentom Opalenickiego UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym.

2. Znakami firmującymi Opalenicki UTW są jego pieczęć i logo.

Za Radę Programową Opalenickiego UTW DZIEKAN
mgr Elżbieta Adamczewska
Opalenica, 16 października 2012r.