Zarządzenie nr 3/2016

Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie zasad i warunków korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Opalenica.

Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Opalenica
w formie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi biblioteki.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie 3 października 2016 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 3/2016

z dnia 3 października 2016 r.

Regulamin biblioteki działającej w strukturze

Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.       Prawo do korzystania z biblioteki ma każda osoba fizyczna.

2.       Korzystanie z oferty biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat za:

l  uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych lub udostępnionych materiałów;

l  wysłane monity i wezwania do oddania zaległych materiałów;

l  wypożyczenia międzybiblioteczne

l  usługi ksero;

l  duplikaty kart bibliotecznych.

3.       Wysokość opłat reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.       Biblioteka udostępnia swe zbiory w Czytelni oraz wypożycza na zewnątrz w
Wypożyczalni dla Dorosłych, oraz Oddziale dla Dzieci.

5.       Do wypożyczeń na zewnątrz upoważnia wyrobiona i aktualna karta czytelnika
biblioteki.

6.       Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez
nadzoru.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§2

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez bibliotekę regulują: Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85. poz. 539 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych przez osobę rejestrującą się w bibliotece jest dobrowolne, jednak niezbędne do pełnego korzystania z usług biblioteki.
Dane osobowe zbierane przez bibliotekę są gromadzone wyłącznie w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz do celów statystycznych.
Czytelnik maprawo wglądu do swoich danych osobowych, jednocześnie jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie swoich danych.
Osoba rezygnująca z usług biblioteki ma prawo żądać usunięcia jej danych z ewidencji czytelników, biblioteka zaś ma obowiązek usunąć je, lecz pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań względem biblioteki.

III. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§3. PRAWO DO KORZYSTANIA

1.      Warunkiem do wypożyczenia na zewnątrz zbiorów biblioteki jest posiadanie indywidualnej karty czytelnika, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.

2.      W celu otrzymania karty należy:

·   okazać dokument stwierdzający tożsamość;

·   wypełnić kartę zapisu;

·   zapoznać się z niniejszym regulaminem i podpisem zobowiązać do jego przestrzegania.

3.      Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę czytelnika na podstawie pisemnego poręczenia rodzica, lub opiekuna prawnego.

4.      Wydanie karty czytelnika jest bezpłatne. Wydanie duplikatu (w przypadku zagubienia) wiąże się z uiszczeniem opłaty.

5.      Udostępnienie indywidualnej karty czytelnika innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone materiały.

6.      Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotece.

§4 WYPOŻYCZANIE I PRZETRZYMANIE ZBIORÓW

1.      Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek (woluminów), w tym audiobooki.

2.      Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.

3.      O terminie oddania książek informuje czytelnika obsługujący bibliotekarz. Termin jest również widoczny na internetowym koncie czytelnika, do którego czytelnik może się zalogować przez katalog online.

4.      Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5.      Prośba o prolongatę może być złożona: osobiście, telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej lub konta w katalogu online, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu.

6.      Prolongata nie jest udzielana jeśli:

·   czytelnik nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych;

·   istnieje duże zapotrzebowanie na dany materiał biblioteczny.

7.      W przypadku uporczywego przetrzymywania książek, biblioteka ma prawo wysłać do czytelnika upomnienie, za które placówka pobiera od czytelnika opłatę. Jej wysokość reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.      Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należytych opłat, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń oficjalną drogą prawną.

9.      Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować na jego koncie książki aktualnie wypożyczone. Zrealizowane rezerwacje należy odebrać w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o jego zrealizowaniu.

10.  Biblioteka prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne. Ich koszt reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11.  Książki sprowadzone z innych bibliotek należy oddać w ciągu dwóch tygodni od dnia wypożyczenia.

§5 POSZANOWANIE ZBIORÓW

1.      Księgozbiór CKiB w Opalenicy stanowi dobro ogółu, dlatego też czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, zaś zauważone uszkodzenia winien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

2.      Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia ksiazki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany w płacić stosowne odszkodowanie, regulowane Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

IV. CZYTELNIA

§6

1.      Czytelnia biblioteki obsługuje udostępnianie prezencyjne zbiorów (na miejscu) oraz zbiera i kataloguje informacje o życiu regionu.

2.      Ze zbiorów czytelni mogą korzystać również te osoby, które nie posiadają indywidualnej karty czytelnika. Wystarczy wpis do rejestru odwiedzin.

3.      W czytelni można korzystać nie tylko z księgozbioru podręcznego, ale też wszelkich innych materiałów włączonych w księgozbiór biblioteki.

4.      Na prośbę czytelnika pracownik czytelni może sprowadzić książkę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych lub wykonać kserokopię materiałów bibliotecznych. Za obydwie usługi pobierana jest opłata regulowana Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.      Użytkownik czytelni zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych zbiorów. Za ewentualne zniszczenia pobierana jest opłata regulowana Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.       Czasopisma udostępniane w czytelni mogą być wypożyczane na zewnątrz z wyjątkiem:

·   bieżących numerów;

·   tytułów przeznaczonych do archiwizacji.

§7 STANOWISKA KOMPUTEROWE

1.      Czytelnia CKiB w Opalenicy oferuje swoim użytkownikom i czytelnikom dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

2.      Osoby korzystające ze stanowisk zobowiązane są do wpisania się w rejestrze odwiedzin.

3.      Indywidualna sesja Internetowa może trwać godzinę. Sesję można przedłużyć, jeśli nie ma innych oczekujących w kolejce do komputera.

4.      Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu sprzętu, oprogramowania lub o ewentualny wykryciu wirusów na komputerze.

5.      Zabrania się wgrywania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i zainstalowanych programów.

6.      Zabronione jest przeglądanie witryn internetowych oraz materiałów własnych, których treści są niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

7.      Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wykonywanych przez użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym.

8.      Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów.

9.      Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera użytkownikowi, który notorycznie narusza zasady korzystania ze stanowisk komputerowych.

10.  Użytkownik posiada możliwość wydruku, za który pobierana jest opłata regulowana Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może też zapisać wyniki pracy na własnym dysku zewnętrznym, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem autorskim.

V. USŁUGI KSERO

§8

1.       W granicach określonych przez prawo autorskie użytkownik może reprodukować materiały biblioteczne. Opłata za kserowanie i drukowanie regulowana jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Usługa skanowania jest bezpłatna.

2.       W bibliotece obowiązuje zakaz reprodukowania pełnego tekstu książek oraz publikacji w złym stanie technicznym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

1.       użytkownik notorycznie nieprzestrzegający niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor CKiB w Opalenicy.

2.       Sprawy sporne są rozstrzygane przez dyrektora CKiB w Opalenicy.

3.       Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie 3 października 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU BIBLIOTEKI DZIAŁAJĄCEJ

W STRUKTURZE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W OPALENICY,

DOTYCZĄCY USTALEŃ ODPŁATNOŚCI I ZASAD POBIERANIA OPŁAT OD CZYTELNIKÓW

I UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

CENNIK

1.        WYDANIE DUPLIKATU KARTY BIBLIOTECZNEJ:

2.        WYSŁANIE MONITU:

3.        WYPOŻYCZENIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE:

4.        USŁUGA KSERO (FORMAT A4):

5.        USŁUGA KSERO (FORMAT A3):

6.        WYDRUK Z DRUKARKI CZARNO-BIAŁY (FORMAT A4):

7.       WYDRUK Z DRUKARKI KOLOROWY (FORMAT A4):

8.       SKANOWANIE:

5 ZŁ

8 ZŁ

FAKTYCZNE KOSZTY PRZESYŁKI

0,40 ZŁ ZA STRONĘ

0,80 ZŁ ZA STRONĘ

0,40 ZŁ ZA STRONĘ

1,50 ZŁ ZA STRONĘ

BEZPŁATNE

9.        ODSZKODOWANIE ZA ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE ZBIORY

● LITERATURA PIĘKNA:

– książki wydane do 1990 r.:

– książki wydane w latach 1991 – 2000:

– książki wydane po roku 2000:

● LITERATURA POPULARNONAUKOWA

– książki wydane do 1990 r.:

– książki wydane w latach 1991 – 2000:

– książki wydane po roku 2000:

● AUDIOBOOKI I INNE MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

10 zł

20 zł lub wartość rynkowa

wartość rynkowa

10 zł

25 zł lub wartość rynkowa

wartość rynkowa

wartość rynkowa

REGULAMIN BIBLIOTEKI DO POBRANIA