Regulamin Kina w Opalenicy

należącego do Sieci Małych Kin Społecznościowych

„Kino za Rogiem”

 

Regulamin określa zasady prowadzenia kina należącego do Sieci Małych Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem”. Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów, bezpieczeństwa oraz odpowiednich standardów obsługi przyjętych przez Sieć „Kino za Rogiem”.

 

Definicje:

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady prowadzenia kin należących do Sieci KzR;
 2. Sieć KzR – Sieć Małych Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem”;
 3. Kino KzR– kino zależące do Sieci Małych Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem”;
 4. Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Kino KzR;
 5. Sala kinowa – sala, w której odbywają się Seanse;
 6. Repertuar – wykaz Seansów, Wydarzeń i Transmisji na żywo odbywających się w Kinie KzR zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia;
 7. Seans – projekcja filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego albo innego utworu audiowizualnego;
 8. Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie zorganizowane przez Kino KzR;
 9. Transmisja na żywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym;
 10. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający do uczestnictwa w Seansie, Wydarzeniu, Transmisji na żywo.

 

 • 2

Postanowienia ogólne:

 

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji na żywo realizowanej w Kinie KzR.
 2. Wstęp na Seans jest możliwy dla każdej osoby, z uwzględnieniem kategorii wiekowej, dla której przeznaczony jest Seans, która zakupi i okaże ważny bilet, o ile jest wymagany.
 3. Zabrania się wnoszenia do Kina KzR przedmiotów albo substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 4. Podczas Seansów filmowych zabrania się:
  • dokonywania rejestracji obrazu lub dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm));
  • korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób zakłócający oglądanie Seansu;
  • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
  • zażywania środków odurzających;
  • głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorb, nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop siedzeń, nie ignoruj zachowań swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj);
  • śmiecenia;
  • użytkowania wyposażenia Kina KzR niezgodnie z przeznaczeniem;
  • niszczenia mienia Kina KzR;
  • wprowadzania zwierząt bez zgody pracowników Kina KzR, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.
 5. W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kina KzR ma prawo wyprosić widza z Kina KzR bez prawa do zwrotu kosztów biletu lub wezwać ochronę / Policję.

 

 • 3

Sprzedaż biletów:

 1. Bilety na seans można kupić:
  • osobiście w kasie CKiB w Opalenicy,
  • na stronie internetowej bilety24.pl
 2. Kasa Kina KzR czynna jest godzinę przed każdym seansem, zamykana 5 minut przed seansem.
 3. Opiekunom grup zorganizowanych przysługuje wstęp wolny. Liczba bezpłatnych Biletów uzależniona jest od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  • grupa do 15 podopiecznych do 10 roku życia – od 1 do 3 opiekunów;
  • grupa do 15 podopiecznych od 10 do 16 roku życia – od 1 do 2 opiekunów;
  • grupa do 15 podopiecznych powyżej 16 roku życia – 1 opiekun.
 4. Zakupione Bilety należy zachować do końca trwania Seansu.
 5. Pracownik Kina może odmówić sprzedaży Biletu lub wstępu na salę w następujących przypadkach:
  • pokaz Seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od Kina KzR;
  • widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób;
  • widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie;
  • widz nie spełnia wymogu granicy wieku (10 rok życia), od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej;
  • wszystkie Bilety na seans zostały sprzedane.
 6. Pracownika Kina ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych Biletów oraz zwrotu środków pieniężnych na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach:
  • widz chce zwrócić Bilet po rozpoczęciu Seansu z powodów nie leżących po stronie Kina KzR;
  • widz chce zwrócić Bilet po częściowym udziale w Seansie.

 

 • 4

Rezerwacja sali na projekcje prywatne:

 

 1. Salę kinową KzR można rezerwować na tzw. ,,Seans na życzenie” – wybierając film z biblioteki filmów dostępnej na stronie kinozarogiem.pl za opłatą:
  • jednorazowa opłata wg cennika;
  • grupy zorganizowane np. szkoły, przedszkola itp. – bilet płatny od osoby.
 2. Salę kinową KzR można rezerwować również dla pokazów prywatnych z wykorzystaniem własnych materiałów niekomercyjnych.
 3. Korzystający ponosi pełna odpowiedzialność za wykorzystywane w czasie pokazu materiały, filmy itp.
 4. Korzystający ma obowiązek opłacić prawa autorskie oraz okazać odpowiednią licencję na odtwarzanie wykorzystywanych filmów.
 5. Kino KzR w Opalenicy zapewnia wyłączną obsługę techniczną wszelkich pokazów.

 

 • 5

Postanowienia końcowe:

 

 1. Repertuar Kina KzR dostępny jest na:
  • stronie internetowej ckibopalenica.pl;
  • na afiszu przed wejściem do Kina KzR;
  • na podstronie Kina KzR na portalu kinozarogiem.pl;
  • na społecznościowych portalach internetowych, na których zamieszczana jest regularna informacja o repertuarze Kina KzR.
 2. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane udziałem w Seansie.
 3. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych przez widza w Kinie KzR.
 4. Kino KzR zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 5. Zakup Biletu, bezpłatny udział w Seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 roku.

 

Cennik wynajmu kina

 

Lp. Rodzaj wynajmu Koszt wynajmu Termin
1. Kino na urodziny 50,00 zł/godz.
+ 210,00 zł (koszt biletów dla pełnej sali)
Do uzgodnienia
2. Seans na życzenie 50,00 zł/godz.
+ 210,00 zł (koszt biletów dla pełnej sali)
Do uzgodnienia

 

REGULAMIN KINA DO POBRANIA